ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W ZAWODACH KARATE, OPIEKĘ ORAZ PRZEJAZD

Zgrupowanie Karate

COVID-19: OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ LUB RODZICA

Oświadczenie covid uczestnika zgrupowania

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

Dokument dotyczący osób jadących do ośrodka „Trzy Jeziora” 

PRZEDŁUŻENIE UMOWY

Dokument przedłużenia umowy zawartej z klubem 

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAWODACH KARATE

Dokument zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w zawodach karate